حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Accidental error, Random error
آلمانی -
فرانسوی orErreur accidentelle
عربی -
فارسی اشتباه‌تصادفی
توضیحات اشتباهی است که معلول علل تصادفی است از این‌رو به طورمساوی محتمل است که علامت آن‌مثبت یا منفی باشد. در یک سری از اندازه‌گیری‌ها اشتباهات تصادفی درمجموع اثرات یکدیگر را تاحدودی خنثی می‌کنند.
به‌شماره‌37 مراجعه شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت