حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی water utility
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی واحد خدمات‌رسان آب و آبفا
توضیحات مجموعه کل سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1)، فرایندها (مطابق با زیربند 3-7-1)، فعالیت‌ها، وسایل و منابع لازم برای براي ارائه خدمات (مطابق با زیربند 3-3-7) مرتبط با برداشت، تصفیه، توزیع یا تامین آب آشامیدنی (مطابق با زیربند 3-2-2-1)، برای جمع‌آوری، انتقال، تصفیه، دفع یا استفاده مجدد از فاضلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-2) یا برای کنترل، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، انتقال و استفاده یا تخلیه سیلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-4) است. یادآوری 1- برخی از ویژگی‌های کلیدی واحدهای خدمات رسان آب و آبفا عبارت است از: مأموریت آن، ارائه خدمات تامین آب آشامیدنی یا خدمات فاضلاب یا کنترل، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، انتقال و استفاده از خدمات سیلاب یا ترکیبی از آنها است؛ منطقه فیزیکی تحت پوشش خدمات و جمعیت آن؛ نهاد مسئول آن (مطابق با زیربند ۳-۱-۸-۳)؛ سازمان عمومی با کارکرد بهره برداری (مطابق با زیربند ۳-۱-۸-۲) توسط نهاد مسئول یا توسط بهرهبرداران قانونی کاملاً مجزا ایجاد میشود؛ نوع سامانه‌های (مطابق با زیربند 3-9-3) فیزیکی که در جهت ارائه خدمات، با درجههای مختلف تمرکزگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یادآوری 2- واحدهای خدمات رسان آب آشامیدنی (مطابق با زیربند 3-3-1-1) به واحدهایی گفته می شود که صرفا به آب آشامیدنی می‌پردازند. واحدهای فاضلاب (مطابق با زیربند ۳-۳-۱-۲) به واحدهایی گفته می شود که فقط به فاضلاب می‌پردازد. واحدهای سیلاب (مطابق با زیربند ۳-۳-۲) به واحدهایی گفته می شود که فقط با سیلاب سروکار دارد. یادآوری ۳- در صورت عدم لزوم یا دشواری تفاوت بین نهاد مسئول و بهره بردار، اصطلاح «واحدهای خدمات‌رسان آب و آبفا» شامل هر دو می‌شود. یادآوری ۴- در اصطلاح، «خدمات آب آشامیدنی» می‌تواند به عنوان مترادف «واحدهای خدمات‌رسان آب و آبفا»، مورد استفاده قرار گیرد، اما این استاندارد، استفاده از این اصطلاح را به این معنی توصیه نمی‌کند.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت