حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی integrated river basin management
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی مدیریت یکپارچه حوضه رودخانه
توضیحات فرایند (مطابق با زیربند 3-7-1) هماهنگی حفاظت، مدیریت (مطابق با زیربند 3-1-2)، جمع‌آوری آب باران (مطابق با زیربند 3-2-1)، زمین و منابع مرتبط در بخش های مختلف یک حوضه رودخانه است. یادآوری- مدیریت یکپارچه حوضه رودخانه با عنوان «مدیریت یکپارچه حوضه آبریز» نیز شناخته می‌شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت