حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی extreme flood volume (EFV)
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی حجم سیل استثنایی /حجم سیل فرین
توضیحات حجم رواناب (مطابق با زیربند 3-2-2) که می تواند در حوضه آبگیر برای جلوگیری از انتقال جریان زیاد (مطابق با زیربند 3-5-12-5-1) در مواقع رویداد (مطابق با زیربند 3-3-22) بارش های شدید، به صورت ایمن جمع آوری و کنترل شود. یادآوری- حجم رواناب شامل جریان سامانه فاضلاب (مطابق با زیربند 3-5-12-3) نیز می‌شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت