حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی pluvial flooding /surface runoff flooding
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی سیلاب سطحی
توضیحات سیل ناشی از روانابهای سطحی است. سیلزدگی (مطابق با زیربند 3-2-7) که به دلیل آب باران (مطابق با زیربند 3-2-1) قبل از رسیدن به زهکش یا مسیل ها روی سطح، انباشته شده یا روان می شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت