حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی fluvial flooding
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی سیل رودخانه‌ای
توضیحات سیلزدگی (مطابق با زیربند 3-2-7) که به دلیل حجم یا شدت زیاد آب باران (مطابق با زیربند 3-2-1) در آبراهه های طبیعی (سیلاب‌دشت) ایجاد شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت