حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی flooding
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی سیل زدگی / آب گرفتگی /بیرونزدگی (فاضلاب)
توضیحات شرایطی که در آن آب روی سطح، جریان یابد یا وارد سازه یا محوطه‌ای شود که نباید به آنها ورود کند. یادآوری 1 - سیل شامل سیل رودخانه ای (مطابق با زیربند 3-2-7-1)، سیلاب سطحی (مطابق با زیربند 3-2-7-2)، فاضلابرو، آب زیرزمینی و سیل‌های ساحلی می شود. یادآوری 2 – این واژه در فاضلابروها معادل بیرون‌زدگی به‌کار می‌رود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت