حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی flushable product
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی محصول قابل شستشو
توضیحات محصولی که برای تخلیه از طریق شبکه فاضلابرو و سامانه‌های (مطابق با زیربند 3-9-3) تصفیه و جمعآوری فاضلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-2)، شامل سامانه‌های تصفیه در محل (مطابق با زیربند 3-5-16) مناسب ارزیابی می‌شوند. به این دلیل که جنس آنها تاثیر منفی بر سامانه های تصفیه فاضلاب نگذاشته و در پساب خروجی سامانه‌های تصفیه در محل، فاضلاب شهری، لجن تصفیه شده و محصولات پس از تصفیه آنها، قابل شناسایی نباشند.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت