حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی basic technology
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی فناوری پایه
توضیحات حداقل تجهیزات و فرایندهای (مطابق با زیربند 3-7-1) مورد نیاز برای تصفیه آب و تحقق اهداف (مطابق با زیربند 3-1-5) تخلیه است. یادآوری- در این استاندارد، واژه «آب» می تواند برای بیان آب آشامیدنی و غیرآشامیدنی، فاضلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-2)، آب بازیافتی (مطابق با زیربند 3-2-2-3) و سیلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-4) در نظر گرفته شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت