حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی residue
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی باقیمانده
توضیحات محصولات جانبی که از فرایندهای (مطابق با زیربند 3-7-1) مختلف به کاررفته بر روی آب آشامیدنی (مطابق با زیربند 3-2-2-1)، فاضلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-2) یا سیلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-4) به دست می‌آید. یادآوری 1- باقیمانده می تواند به شکل مایع، جامد، گاز یا ترکیبی از آنها باشد. مثال- لجن، سپتاژ، شن و ماسه، گریس، نخاله.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت