حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی reclaimed water/ reused water / recycle water/ non-drinking water
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی آب بازیافتی / پساب / آب بازچرخانی /آب غیرقابل آشامیدن
توضیحات فاضلابی (مطابق با زیربند 3-2-2-2) که تا حدود الزامات (مطابق با زیربند 3-8-1) کیفیت (مطابق با زیربند 3-3-50) خاص، برای استفاده سودمند مورد نظر تصفیه شده باشد. یادآوری- مثال های فناوری های تصفیه شامل میکروفیلتراسیون، اسمز معکوس و/یا گندزدایی فرابنفش است.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت