حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی excreta
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی فضولات
توضیحات پسماندهای تولیدی حاصل از متابولیسم انسانی به شکل جامد یا مایع که عموما ادرار یا مدفوع هستند.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت