حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی basic on-site domestic wastewater
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی بخش اصلی فاضلاب خانگی در محل
توضیحات آبی که فقط شامل پسماندهای جامد انسانی (مانند مدفوع)، پسماندهای مایع انسانی (مانند ادرار) و آب خاکستری (مطابق با زیربند 3-2-2-2-3) ناشی از شستشو است، ولی شامل فاضلاب های تجاری و صنعتی تخلیه شده نیست.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت