حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی wastewater
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی فاضلاب
توضیحات آب حاصل از هر ترکیبی از فعالیت‌های خانگی، موسسات، تجاری یا صنعتی، رواناب های (مطابق با زیربند 3-2-2) سطحی و هرگونه ورود و نفوذ آب به صورت تصادفی به شبکه فاضلابرو و شبکه جمع‌آوری سیلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-4) که در نهایت به محیط زیست (مطابق با زیربند 3-1-8-6) یا شبکه فاضلابرو، تخلیه می شوند. یادآوری - فاضلاب می تواند در سامانه های جداگانه یا سامانه فاضلابرو ترکیبی (مطابق با زیربند 3-5-12-3-1-2) جریان یابد.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت