حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی drinking water
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی آب آشامیدنی
توضیحات کلمه نامناسب: آب قابل شرب. آبی که برای مصارف انسانی در نظر گرفته شده است. یادآوری- الزامات (مطابق با زیربند 3-8-1) مربوط به ویژگی (مطابق با زیربند 3-8-8) کیفیت (مطابق با زیربند 3-3-50) آب آشامیدنی، معمولا توسط مقام صلاحیت‌دار مربوط (مطابق با زیربند 3-1-8-1) در سطح ملی تدوین می‌شوند. راهنمای [35] الزامات ذکر شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) تدوین می‌شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت