حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی rain water
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی آب باران
توضیحات آب حاصل از بارش‌های جوی که هنوز با سطح زمین تماس نیافته است.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت