حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی sustainable development
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی توسعه پایدار
توضیحات توسعه ای که نیازمندی های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسلهای آینده در برآورده کردن نیازهای خود، برآورده سازد.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت