حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی competence
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی شایستگی
توضیحات توانایی به کارگیری دانش و مهارت‌ها برای بدست آوردن نتایج مورد نظر است. یادآوری - گاهی شایستگی اثبات شده به عنوان شرایط احراز در نظر گرفته می شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت