حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی capability
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی توانمندی
توضیحات داشتن توانایی انجام فعالیت‌های محول شده است.یادآوری- اصطلاحات «توانمندی» و «شایستگی»، اغلب به عنوان مترادف یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. البته تفاوت کوچکی بین این دو اصطلاح وجود دارد. «شایستگی» (مطابق با زیربند 3-1-18) به معنی «توانایی استفاده از دانش و مهارت برای رسیدن به نتایج مورد نظر» است. در مفهوم یک سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1) یا یک سیستم خصوصی «توانایی انجام»، نشان‌دهنده وجود شرایط لازم مانند ظرفیت به‌کارگیری دانش و مهارت است. بنابراین «شایستگی» شرط لازم برای داشتن «توانمندی» است. پس از تعمیم موضوع در مفهوم یک سازمان یا سیستم خصوصی «توانمندی» را می توان به عنوان توان استفاده و به کارگیری (یا ظرفیت به­کارگیری) از شایستگی ها برای رسیدن به اهداف مشخص تفسیر کرد. برای جزئیات بیشتر مورد [35] کتابنامه را مطالعه کنید.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت