حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی operational plan
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی طرح عملیاتی
توضیحات مجموعه مستنداتی از روش های اجرایی (مطابق با زیربند 3-7-2) و اطلاعات (مطابق با زیربند 3-10-1) که تهیه، تدوین، نگهداری و آماده میشوند تا برای اجرا و بهره‌برداری (مطابق با زیربند 3-5-10) توسعه داده شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت