حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی tactical plan
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی طرح راهکنشی
توضیحات سندی که اهدافی (مطابق با زیربند 3-1-5) را مشخص می کند تا توسط یک سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1) در میان‌مدت و بر اساس اولویتهایی که مطابق با شاخص (مطابق با زیربند 3-9-10) عملکرد (مطابق با زیربند 3-9-1)، قیمت، ریسک (مطابق با زیربند 3-1-6)، احتمال خرابی (مطابق با زیربند 3-6-13) و اندازه خرابی، دنبال می‌شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت