حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی strategic plan
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی طرح راهبردی
توضیحات سندی که مقصود و اهدافی (مطابق با زیربند 3-1-5) را مشخص می کند تا توسط یک سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1) در بلندمدت برای پشتیبانی از ماموریت و پای‌بندی به ارزش‌های سازمان دنبال شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت