حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی full-time equivalent
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی معادل تماموقت
توضیحات نسبت کل ساعات صرف شده در یک واحد به ساعات استاندارد کاری در هر روز است. یادآوری- این نسبت، تخمینی از اشتغال واقعی واحد را بر حسب ساعت اشتغال در روز فراهم میکند و برای تعیین تعداد استفاده کنندگان از واحد مورد نظر استفاده می‌شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت