حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی reliability
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی قابلیت اطمینان
توضیحات ‹اطلاعات› میزانی از اعتماد در اطلاعات (مطابق با زیربند 3-10-1) برای ارائه دادن یا برای توصیف کردن موضوع مربوط است. یادآوری- اطلاعات می توانند داده‌ها، شاخص‌ها (مطابق با زیربند 3-9-10) یا برآوردها باشد.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت