حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی documented information
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی اطلاعات مستند / اطلاعات مدون
توضیحات اطلاعات (مطابق با زیربند 3-10-1) و واسط آن که سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1) الزام دارد آنها را کنترل و نگهداری کند. یادآوری 1- اطلاعات مستند می‌تواند در هر شکل و واسط و از هر منبعی باشد. یادآوری 2- اطلاعات مستند می‌تواند اشاره به موارد زیر باشد: سیستم مدیریت (مطابق با زیربند 3-1-3)، شامل فرایندهای (مطابق با زیربند 3-7-1) مرتبط؛ اطلاعات ایجاد شده به منظور فعالیت سازمان (مستندسازی)؛ شواهد مربوط به نتایج به دست آمده (سوابق).
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت