حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی business activity
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی فعالیت کسب و کار
توضیحات اصطلاح فراگیری که همه وظایف، فرایندها (مطابق با زیربند 3-7-1)، فعالیتها و معاملات سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1) و کارکنان آن را پوشش می‌دهد. یادآوری- این اصطلاح شامل حکمرانی عمومی و فعالیت های تجاری نیز می‌شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت