حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی outsource
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی برون سپاری
توضیحات ایجاد ترتیباتی که طبق آن یک سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1) بیرونی، قسمتی از حوزه های کاری یا فرایندهای (مطابق با زیربند 3-7-1) سازمان را انجام می دهد. یادآوری 1- یک سازمان بیرونی، سازمانی خارج از دامنه شمول سیستم مدیریت (مطابق با زیربند 3-1-3) است، هر چند حوزه کاری یا فرایند برون سپاری شده در محدوده دامنه شمول باشد.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت