حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی technology
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی فناوری
توضیحات یک زیرساخت (مطابق با زیربند 3-1-9) یا روش خاص است.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت