حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی infrastructure
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی زیرساخت
توضیحات سامانهای (مطابق با زیربند 3-9-3) از امکانات، تجهیزات و خدمات (مطابق با زیربند 3-3-7) مورد نیاز برای بهره برداری (مطابق با زیربند 3-5-10) یک سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1) است. یادآوری- در واحدهای خدمات‌رسان آب و آبفا (مطابق با زیربند 3-3-1) پیشنهاد می شود که از اصطلاح «زیرساخت» برای تجهیزات و تاسیسات نصب شده، استفاده کرد.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت