حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی environment
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی محیط زیست
توضیحات محیطی شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان ها و روابط متقابل بین آن ها که سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1) در آن فعالیت می کند. یادآوری 1- محیط می تواند از درون یک سازمان تا سیستم (مطابق با زیربند 3-9-3) محلی، منطقه ای و جهانی گسترش یابد. یادآوری 2- محیط را می توان در ارتباط با تنوع زیستی، بوم سازگانها، اقلیم یا دیگر ویژگی ها توصیف کرد. یادآوری 3- در این استاندارد، محیط زیست به عنوان یک صاحب نفع خاص در نظر گرفته می‌شود. تمایلات این صاحب نفع (مطابق با زیربند 3-1-8) خاص توسط مقام صلاحیت دار مربوط (مطابق با زیربند 3-1-8-1)، اجتماعات (مطابق با زیربند 3-1-8-5) یا دیگر گروه ها مثل سازمان های مردم نهاد، میتواند ارائه شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت