حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی community
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی اجتماع
توضیحات یک یا چند نفر شخص حقیقی یا حقوقی بر طبق عرف یا قانون ملی، مجموعه ای از آنها، گروه ها یا سازمانی (مطابق با زیربند 3-1-1) که در زمینه خدمات (مطابق با زیربند 3-3-7) ارائه شده، ذی نفع هستند.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت