حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی registered user
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی کاربر ثبت شده
توضیحات کاربری (مطابق با زیربند 3-1-8-4) که اطلاعات (مطابق با زیربند 3-10-1) مربوط به آنها، توسط نهاد مسئول (مطابق با زیربند 3-1-8-3) یا بهره بردار (مطابق با زیربند 3-1-8-2) ثبت شده است. یادآوری- اصطلاح «مشتری» می تواند به عنوان یک مترادف در نظر گرفته شود، در حالی که مشتری یک رابطه تجاری دارد. برای مثال یک موافقت‌نامه خدمت (مطابق با زیربند 3-3-16) با یک واحد خدمات‌رسان آب و آبفا (مطابق با زیربند 3-3-1) دارد. در حال حاضر اصطلاح «مشتری» به صورت «روابط مشتری» استفاده می‌شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت