حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی user
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی کاربر
توضیحات عبارت منسوخ شده: مصرف‌کننده. شخص یا گروه یا سازمانی (مطابق با زیربند 3-1-1) که از تحویل آب آشامیدنی (مطابق با زیربند 3-2-2-1) و خدمات (مطابق با زیربند 3-3-7) مربوط یا از فعالیت های خدمات فاضلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-2)، فعالیت‌های خدمات سیلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-4) یا از تحویل و خدمات مربوط به آب بازیافتی (مطابق با زیربند 3-2-2-3) بهره مند می­شود. یادآوری 1- کاربران، طبقهای از صاحبان نفع (مطابق با زیربند 3-1-8) هستند. یادآوری 2- کاربران می توانند به بخش های مختلف اقتصادی تعلق داشته باشند: کاربران خانگی، تجاری، صنعت، فعالیت های ثانوی و کشاورزی. یادآوری 3- اصطلاح «مصرفکننده» نیز می تواند به کار رود، ولی در بیشتر کشورها برای مراجعه به خدمات عمومی، اصطلاح «کاربر» استفاده می‌شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت