حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی responsible body
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی نهاد مسئول
توضیحات نهادی که مسئولیت قانونی جامع برای خدمات (مطابق با زیربند 3-3-7) تامین آب آشامیدنی (مطابق با زیربند 3-2-2-1)، فاضلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-2) و سیلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-4) در یک منطقه جغرافیایی معین را بر عهده دارد. مثال- دولت محلی یا شهری (به عنوان مثال برای روستا، شهرک کوچک یا شهر)، دولت منطقه‌ای، دولت ائتلافی یا ملی به واسطه یک دستگاه مشخص یا یک شرکت خصوصی. یادآوری 1- نهاد مسئول یک بخش از صاحبان نفع (مطابق با زیربند 3-1-8) است. یادآوری 2- نهاد مسئول می تواند از نظر قانونی مستقل از بهره برداران (مطابق با زیربند 3-1-8-2) باشد یا نباشد. نهاد مسئول می‌تواند عمومی یا خصوصی باشد. یادآوری 3- نهاد مسئول در چهارچوب قوانین، نظارت و اختیاراتی که توسط مقام صلاحیت دار مربوط (مطابق با زیربند 3-1-8-1) تدوین شدهاست، فعالیت میکند. به طور معمول، نهاد مسئول، راهبردها را تهیه و خط‌مشی هایی (مطابق با زیربند 3-1-4) که منطبق بر مشخصات محدوده تحت مسئولیت آن در سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1) و واحد خدمات‌رسان آب و آبفا (مطابق با زیربند 3-3-1) مربوط است را پایهگذاری میکند. یادآوری 4- نهاد مسئول می تواند واحد خدمات‌رسان آب و آبفا را به صورت مستقیم با استفاده از یک بهره بردار داخلی انجام دهد (مدیریت مستقیم یا داخلی «درون سازمانی») یا بهره برداری (مطابق با زیربند 3-5-10) را به یک یا چند بهره بردار واگذار کند (برونسپاری (مطابق با زیربند 3-1-11) یا مدیریت پیمانی).
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت