حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی operator
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی بهره بردار
توضیحات شخص یا سازمانی (مطابق با زیربند 3-1-1) که فرایندها (مطابق با زیربند 3-7-1) و فعالیت های ضروری برای ارائه یک خدمت (مطابق با زیربند 3-3-7) را به صورت روزمره انجام می­دهد. مثال 1- در مواردی که نهاد مسئول (مطابق با زیربند 3-1-8-3) و بهره­بردار به صورت قانونی از هم متمایز نشده‌اند: یک بخش فنی در یک شهرداری، قسمت خاصی از یک مرجع منطقه‌ای. مثال 2- در مواردی که نهاد مسئول و بهره بردار به صورت قانونی از هم متمایز شده‌اند: سازمان عمومی، یک شرکت سهامی عام خصوصی، یک پیمانکار کوچک، یک سازمان مردم نهاد (NGO) ، یک شرکت تعاونی. یادآوری 1- یک واحد خدمات‌رسان آب و آبفا (مطابق با زیربند 3-3-1) می تواند یک یا چند بهره بردار داشته باشد، برای مثال بهره بردار جداگانه برای بهره برداری (مطابق با زیربند 3-5-10) از تجهیزات نصب شده، صدور قبض ها و صورتحساب ها و خدمات نوسازی. خدمات و مسئولیت های آنها توسط نهاد مسئول تعیین می­شود. بهره بردار می تواند بخشی از عملیات بهره‌برداری را در صورت تایید و دریافت مجوز از نهاد مسئول، به پیمانکاران دیگر واگذار کند. یادآوری 2- بهره برداران می‌توانند از نظر قانونی بخشی از نهاد مسئول یا مستقل باشند. آنها میتوانند عمومی یا خصوصی باشند. یادآوری 3- در این استاندارد، منظور از «بهره بردار» این نیست که شخصی توسط سازمان استخدام شده باشد تا بخشی از یک تجهیز یا فرایند را بهره برداری کند.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت