حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی relevant authority
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی مقام صلاحیت دار مربوط
توضیحات سازمانی (مطابق با زیربند 3-1-1) با قدرت کنترل قانونی مناسب است. مثال: دولت ملی، استانی یا محلی، دستگاه های عمومی، تنظیم‌کنندگان مقررات. یادآوری 1- مقام صلاحیت دار یک گروه از صاحبان­نفع (مطابق با زیربند 3-1-8) هستند. یادآوری 2- برای یک واحد خدمات‌رسان آب و آبفا (3-3-1)، چندین مقام صلاحیت دار مربوط میتوانند وجود داشته باشند که هر کدام در دامنه های متفاوتی صلاحیت دارند.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت