حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Stakeholder /interested party
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی صاحب نفع / گرودار/ طرف ذینفع
توضیحات شخص یا سازمانی (مطابق با زیربند 3-1-1) که می تواند بر یک تصمیم یا فعالیت تاثیر گذارد، یا از آن تاثیر پذیرد یا خود را متاثر از آن بداند. مثال: کاربران (مطابق با زیربند 3-1-8-4) و مالکین ساختمان ها، مقام صلاحیتدار مربوط (مطابق با زیربند 3-1-8-1)، نهادهای مسئول (مطابق با زیربند 3-1-8-3)، بهره برداران (مطابق با زیربند 3-1-8-2)، کارکنان بهره بردار، ارائه‌کنندگان محصول برون‌سازمانی و ارائه‌کنندگان دیگر خدمات (مطابق با زیربند 3-3-7)، پیمانکاران، اجتماعات (مطابق با زیربند 3-1-8-5)، مشتریان و انجمن های زیست‌محیطی‌، موسسات مالی، سازمان های علمی و فنی، آزمایشگاه ها. یادآوری 1- گاهی ذی نفعان، منفعت مادی از عملکرد (مطابق با زیربند 3-9-1) یا موفقیت سازمان خواهند داشت. یادآوری 2- در کاربرد این استاندارد، محیط زیست (مطابق با زیربند 3-1-8-6) به عنوان یک ذی نفع خاص در نظر گرفته می‌شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت