حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی top management
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی مدیریت رده بالا
توضیحات شخص یا گروهی از کارکنان که یک سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1) را در بالاترین سطح، هدایت و کنترل می‌کنند. یادآوری 1- مدیریت رده بالا، قدرت آن را دارد که درون سازمان اختیارات را تفویض و منابع را تامین کند. یادآوری 2- اگر دامنه شمول سیستم مدیریت (مطابق با زیربند 3-1-3) فقط قسمتی از یک سازمان را پوشش دهد، در این صورت اصطلاح مدیریت رده بالا، به آنهایی که آن قسمت از سازمان را هدایت و کنترل می کنند، اطلاق میشود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت