حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی risk
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی ریسک
توضیحات در صورتی که مخاطره‌ای (مطابق با زیربند 3-3-39) در سامانه تامین آب آشامیدنی (مطابق با زیربند 3-5-12-2)، سامانه فاضلاب (مطابق با زیربند 3-5-12-3) یا سامانه سیلاب (مطابق با زیربند 3-5-12-5) رخ دهد، ترکیبی از احتمال وقوع یک رویداد مخاطره آمیز (مطابق با زیربند 3-3-40-1) و شدت پیامدها (مطابق با زیربند 3-3-57) ناشی از آن، است. یادآوری 1- اغلب، ریسک با توجه به پتانسیل وقوع رویداد (مطابق با زیربند 3-3-22) یا پیامدهای وقوع آن یا ترکیبی از این دو مشخص می‌شود. یادآوری 2- اصطلاح انگلیسی «likelihood» در برخی زبان ها معادل ندارد، در مقابل، اغلب معادل اصطلاح «احتمال» استفاده میشود. با این حال در انگلیسی «probability» (احتمال) اغلب به عنوان یک اصطلاح ریاضی تفسیر میشود. بنابراین در اصطلاحات مدیریت ریسک، «likelihood» با این هدف استفاده میشود که همان تفسیری را داشته باشد که اصطلاح احتمال در بسیاری از زبانهای غیرانگلیسی دارد. یادآوری 3- وقتی عدم قطعیت به دلیل (حتی جزیی و نه کلی) کمبود اطلاعات (مطابق با زیربند 3-10-1) مربوط به درک یا دانش یک رویداد، پیامد یا احتمال آن باشد، مخاطره به عنوان تاثیر عدم قطعیت بر اهداف (مطابق با زیربند 3-1-5) نیز میتواند ریسک تعریف شود.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت