حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی objective
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی هدف / منظور
توضیحات نتیجه ای که قرار است به دست آید. یادآوری 1- یک هدف می تواند راهبردی، تاکتیکی یا عملیاتی باشد. یادآوری 2- اهداف می توانند به حوزه‌های مختلفی مرتبط باشند (مانند اهداف مالی، سلامت، ایمنی و زیست‌محیطی) و می‌توانند در سطوح متفاوتی (مانند راهبردی، در سرتاسر سازمان، پروژه، محصول و فرایند (مطابق با زیربند 3-7-1)) به کار روند. یادآوری 3- هدف می تواند به صورت های دیگر هم بیان شود، به طور مثال به عنوان نتیجه مورد نظر، مقصود، معیار عملیاتی، به عنوان هدف XXX یا از طریق استفاده از سایر واژه ها با معنای مشابه. یادآوری 4- در مضمون سیستم های مدیریت (مطابق با زیربند 3-1-3) XXX ، برای دستیابی به نتایج خاص، اهداف XXX همخوان با خط‌مشی (مطابق با زیربند 3-1-4) XXX، توسط سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1) تعیین می شود. یادآوری 5- XXX توصیف‌گر استاندارد سیستم مدیریت با ویژگی خاص (به عنوان مثال امنیت فناوری اطلاعات، محیط‌زیست، کیفیت، بهرهوری آب) است که نیاز به جاگذاری دارد.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت