حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی policy
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی خط‌مشی
توضیحات مقاصد و جهت گیری یک سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1) آن گونه که به صورت رسمی توسط مدیریت رده بالای (مطابق با زیربند 3-1-7) آن بیان شده است.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت