حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی management system
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی سیستم مدیریت
توضیحات مجموعه‌ای از اجزای مرتبط به هم یا متعامل یک سازمان (مطابق با زیربند 3-1-1) برای تعیین خط‌مشی ها (مطابق با زیربند 3-1-4)، اهداف (مطابق با زیربند 3-1-5) و فرایندها (مطابق با زیربند 3-7-1) برای دستیابی به آن اهداف است. یادآوری 1- یک سیستم مدیریت می‌تواند به یک یا چند رشته تخصصی بپردازد. یادآوری 2- اجزای سیستم مدیریت، ساختار سازمان، نقش ها و مسئولیت ها، طرح ریزی، بهرهبرداری (مطابق با زیربند 3-5-10)، خط‌مشی ها، رویه ها، مقررات، باورها، اهداف و فرایندها را برای دستیابی به اهداف سازمان تعیین می‌کند. یادآوری 3- دامنه شمول یک سیستم مدیریت می تواند برای کل سازمان، حوزه های کاری خاص و معینی از سازمان، بخش های خاص و معینی از سازمان یا برای یک یا چند حوزه کاری در میان گروهی از سازمان ها باشد.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت