حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی management
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی مدیریت
توضیحات فعالیت‌های هماهنگ شده برای هدایت و کنترل واحدهای خدمات‌رسان آب و آبفا (مطابق با زیربند 3-3-1) است. یادآوری 1- مدیریت می‌تواند شامل تعیین خط‌مشی ها (مطابق با زیربند 3-1-4)، اهداف (مطابق با زیربند 3-1-5) و فرایندهایی (مطابق با زیربند 3-7-1) برای دستیابی به این اهداف باشد. یادآوری 2- واژه «مدیریت» گاهی به کارکنان یعنی یک شخص یا گروهی از کارکنان با مسئولیت و اختیارات برای هدایت و کنترل خدمات (مطابق با زیربند 3-3-7) اشاره دارد. هرگاه «مدیریت» با این مفهوم به کار رود، بهتر است برخی از عبارت‌های توصیفگر برای جلوگیری از بروز ابهام در مفهوم «مدیریت» به گونه ای که در بالا تعریف شده است، استفاده شود. برای مثال،عبارت «مدیریت بهتر است ......» درست نیست. در حالی که عبارت «گروه مدیریت بحران بهتر است ...... » قابل قبول است. در غیر این صورت باید برای انتقال مفهوم مرتبط با کارکنان، واژه های دیگری مانند «مدیریتی» یا «مدیران» به کار گرفته شود. یادآوری 3- اصطلاح «مدیریت» می تواند با دامنه ای خاص که به آن اشاره شده است، توصیف شود. مانند: مدیریت سلامت عمومی، مدیریت زیست‌محیطی و مدیریت ریسک (مطابق با زیربند 3-1-6).
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت