چاپ
English Adaptation to climate change
german -
french -
arabic -
persian سازگارى با تغییر اقلیم
Description عبارت است از تطابق سامانه‌هاى طبیعى و انسانى در پاسخ به شرایط اقلیمی (دما، بارش، ...)، فعلى و پیش‌بینى شده در آینده و اثرات آنها، به‌گونه اى كه منجر به تعدیل خسارات یا بهره‌مندى ازفرصت‌هاى سودمند گردد.
Category River Engineering
COM_WATERDICTIONARY_FORM_LBL_WORD_REFERENCE واژگان سامانه رودخانه (1399)
Image No Image
Validated