حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
Hazen- Williams formula فرمول «هیزن ويليام» - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
McGowan strength شدت آلودگی «مک‌گوان» - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
Manning's formula فرمول «مانینگ» - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
Phelps, Law «فرمول فلپس» - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
population equivalent معادل جمعیتی - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
retention period زمان نگهداشت - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
sludge density index (SDI) نشانه وزن مخصوص لجن - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
Sludge volume index (SVI) نشانه‌‌ي حجمی لجن - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
standing-wave Flume فلوم با موج ساکن - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
Stokes' Law «قانون استوکس» - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
surface loading بار سطحی - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
Thiobacillus thio-oxidans «تیوباسیلوس تیواکسیدان» - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
van kleeck,s formula فرمول «ون کلیک» - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
V-notch weir سرریز «V» شكل - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
صفحات سیم گوه‌ای - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
weir overflow rate مقدار جریان عبوری از روی سرریز - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
complexing agent عامل مجموعه - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
diffuser rating درجه پخش - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
ferric chloride کلرور فریک - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
methane متان - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
Orsat apparatus دستگاه «اورسات» - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
ortho-phosphate اورتوفسفات - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
phenolphthalein فنل فتالئين - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
sludge gas گاز لجن - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
specific resistance to filtration مقاومت مخصوص در مقابل صاف کردن - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373