حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Absolute riverian integrity
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی پیوستگی یکپارچه رودخانه
توضیحات نظر یه حکمرانی مطلق بر رودخانه‌های مشترک و مرزی است، که مطابق آن یک کشور نباید با اجرای طرح‌های توسعه، سبب تغییر در رژیم جریان رودخانه و تغییر در حقابه کشور پایین دست (و حتی کشور بالادست) گردد. این نظریه به دکترین هارمون (Harmon Doctrine) نیز مشهور است.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت