حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی foul wastewater
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی فاضلاب متعفن
توضیحات فاضلاب (مطابق با زیربند 3-2-2-2) حاصل از فعالیت‌های خانگی، موسسات، اماکن تجاری و صنعتی است.
مجموعه آب
مرجع استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت