چاپ
Englisch activated sludge tank with circulating flow; oxidation ditch
Deutsch Umlaufbecken [n.]
Französisch chenal d’oxydation [m.]; bassin à boues activées avec écoulement circulant [m.]
Arabisch حوض تدوير
Persisch فرآیند لجن فعال با جریان گردشی، کانال اکسیداسیون
Beschreibung
Kategorie Abwasser
COM_WATERDICTIONARY_FORM_LBL_WORD_REFERENCE وب سایت arabterm.org
Image Kein Bild
Bestätigt